Integriteitbeleid

AnsvarIdéa is zich er van bewust dat financiële dienstverleners een belangrijke rol vervullen in het maatschappelijke en economische verkeer. Daarom vindt AnsvarIdéa integer handelen en een integere bedrijfsvoering (integriteit) van groot belang, zowel voor wat betreft het handelen van de organisatie als voor het handelen van de individuele medewerker. Betrouwbaarheid, zorgvuldigheid en integriteit staan daarom hoog bij ons in het vaandel.

Wat is een integer bedrijf? Een integer bedrijf stelt voor zichzelf normen en waarden op. Daarnaast gaat het zorgvuldig om met de belangen van iedereen die een belang heeft bij het bedrijf, zoals de eigenaren, klanten, werknemers, leveranciers en volmachtgevers.

In het kader van ons integriteitbeleid verklaren wij:

 • te handelen in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving en zelfregulering die van toepassing zijn op onze werkzaamheden;
 • een beleid te hanteren dat is gericht op een beheerste en integere bedrijfsvoering;
 • dat bij de uitoefening van onze werkzaamheden en dienstverlening niet alleen het bedrijfsbelang maar ook het klantbelang centraal staat;
 • vertrouwelijk om te gaan met gegevens van onze klanten en relaties;
 • geen zaken te doen met klanten en relaties waarvan wij weten dat zij niet integer handelen;
 • niet bewust onjuiste of verkeerde informatie te verschaffen aan onze klanten of relaties;
 • onze klanten en relaties eerlijk, respectvol en met vertrouwen te behandelen;
 • geen handelingen of activiteiten te verrichten die het vertrouwen in ons of in de financiële branche kunnen schaden.

Ter nadere invulling van de integriteit hebben wij onder meer regels opgesteld inzake:

 • het beoordelen van de integriteit van onze medewerkers;
 • het tegengaan van belangenverstrengeling;
 • het beheersen en voorkomen van incidenten en fraude;
 • het beveiligen van gegevens en informatie;
 • het beschermen van persoonsgegevens.

Integriteitverklaring

Alle medewerkers van AnsvarIdéa ondertekenen een integriteitverklaring bij indiensttreding. Door ondertekening wordt verklaard dat de medewerker:

 • de functie integer en zorgvuldig zal uitoefenen en zich zal houden aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en zelfregulering;
 • een zorgvuldige afweging zal maken tussen de belangen van het bedrijf, klanten, aandeelhouders, werknemers en de samenleving. Hierbij zal het belang van de klant centraal worden gesteld en wordt de klant zo goed mogelijk ingelicht;
 • vertrouwelijk zal omgaan met informatie en hiervan geen misbruik zal maken;
 • zich open en toetsbaar zal opstellen en zich zal inspannen om het vertrouwen in het verzekeringswezen te behouden en te bevorderen.

Alle leidinggevenden van AnsvarIdéa ondertekenen een uitgebreidere integriteitverklaring bij indiensttreding, waarin de bovenstaande verklaring is opgenomen. Bovendien leggen alle leidinggevenden jaarlijks achteraf verantwoording af inzake de integriteit over het afgelopen jaar.

Onze gedragscode

De afgelopen jaren is steeds meer aandacht gegeven aan de integere bedrijfsvoering van financiële ondernemingen. Binnen de verzekeringsbranche zijn initiatieven genomen om de integere bedrijfsvoering te bewaken in de vorm van gedragscodes(zelfregulering):

Gedragscode Verzekeraars
Protocol Volmacht

AnsvarIdéa onderschrijft al deze gedragscodes. Dat betekent dat wij de hierin opgenomen gedragsnormen meenemen in ons handelen en bij het nemen van beslissingen. Aan iedere waarde kan een concrete invulling gegeven worden aan de hand van een aantal gedragsregels. Tevens is het van belang dat wij als organisatie kleur geven aan bovenstaande gedragscodes. Daarom hebben wij een eigen interne gedragscode opgesteld waarin onze organisatienormen, -waarden en gehele bedrijfsvoering zijn gekoppeld aan bovenstaande gedragscodes. Onze interne gedragscode vormt de leidraad voor het handelen van onze medewerkers.

Vind een assurantieadviseur

AnsvarIdéa werkt uitsluitend met assurantieadviseurs. Indien u deze nog niet heeft, dan kunt u hieronder een adviseur bij u in de regio zoeken.

Postcode
.

{{searchResultText}}

{{advisor.Name}}
{{advisor.Addressline1}}
{{advisor.Addressline2}}
{{advisor.Phone}}
Afstand: {{advisor.DistanceKM}} kilometer
Partnerkantoor